A termékdíj szabályozás változásai 2016.01.01-től

Termékköröket érintő korrekciók az alábbi oldalon megtekinthetők

A termékdíj-kötelezettség keletkezését befolyásoló módosítások
A készletre vétel már nem a kötelezettség keletkezési időpontja tekintetében választható elv, hanem termékdíj-kötelezettséget keletkeztető gazdasági esemény. Ezért a készletre vételkori fizetést választó gazdálkodónak abban az esetben is termékdíj-kötelezettsége keletkezik, ha olyan terméket vesz készletre, amelyet később nem hoz belföldi forgalomba és nem használ fel saját célra sem. Ha például egy készletre vételkori fizetést választó belföldi kereskedő külföldről olyan terméket szerez be, amelyet változatlan formában külföldre értékesít, a termékdíj-kötelezettség a beszerzéssel létrejön, ezért a kereskedő a készletre vétel időszakában termékdíj-kötelezettséget, a külföldi értékesítés időszakában visszaigénylést vall be.

példa
  Import Export Belföld Készlet BEV lap VIS lap
2015 130kg 75kg 35kg 20kg 35kg -
2016 130kg 75kg 35kg 20kg 130kg 75kg

A kötelezett személyének meghatározásánál külön pontban szerepel a külföldi termék csomagolását alkotó csomagolószer. A kötelezett az első belföldi forgalomba hozó vagy a lebontott csomagolásból keletkezett csomagolási hulladék első birtokosa. A kötelezett személyének meghatározásánál azt kell vizsgálni, hogy a belföldi forgalomba hozatal vagy a lebontás valósul meg először. A megfogalmazás alapján például egy logisztikai szolgáltató kötelezett a külföldről érkező „idegen” árukról lebontott egyutas csomagolószer tekintetében, ha a lebontás előtt nem valósult meg a csomagolószer tulajdonjogának átruházása.

A törvényi fogalom módosításával forgalomba hozatalnak minősül az az ügylet is, amelyben az eladó külföldi székhelyű, de belföldön nyilvántartásba vett adóalany, és a külföldön küldeményként vagy a fuvarozásra feladott termék a megérkezéskor belföldön van. A jogalkotó indoklása szerint ezzel – egyebek mellett – a kétszereplős távolsági értékesítés (online kereskedelem) eladója is termékdíj-kötelezett, ha egyébként belföldön nyilvántartásba vett adóalany.

A láncügylet mentességének feltételeként nem kizárólag az első forgalomba hozó szállíthatja ki külföldre a termékdíjköteles terméket, hanem az ügylet bármely szereplője végezheti, szervezheti a szállítást.

Számlán feltüntetési kötelezettség
Csomagolószer és reklámhordozó papír forgalmazása esetén sem kell a számlán termékdíjjal kapcsolatos szöveget feltüntetni, ha a vevő nem visszaigénylő, nem átvállaló és nem nyilatkozatot adó. A módosítás következtében 2016-tól nincs szükség az alábbiakra a jelenleg alkalmazott számlaszövegek közül:

  • „a csomagolószer termékdíj összege bruttó árból ..................... Ft”,
  • „a csomagolás termékdíj-kötelezettség az eladót terheli”,
  • „a reklámhordozó papír termékdíj összege a bruttó árból ..................... Ft”.

Újrahasználható csomagolószerek
A törvénymódosítás meghosszabbítja a külföldről áruval érkező göngyölegek mentességéhez szükséges visszaszállítás határidejét. Az új szabály szerint a saját célú felhasználástól számított 365 napon belül kell a visszaszállítást végrehajtani. Nem kell tehát bevallani azt a göngyöleget, amelynek külföldre visszaszállítása egy éven belül várható. Amennyiben határidőre nem teljesül a kiszállítás, a 366. napon termékdíj-kötelezettség keletkezik.

A módosítás szigorítja a külföldről behozott újrahasználható csomagolószerek automatikus mentességének másik szabályát. A belföldi gazdálkodó tulajdonában álló többutas csomagolószer után abban az esetben nem keletkezik kötelezettség, ha az visszahozott csomagolószernek minősül, azaz korábban a belföldi gazdálkodó küldte ki azt külföldre.

Gépjármű tartozékainak átalánydíja
2016-tól a gépjárművek alkotórészei, tartozékai tekintetében a kötelezett átalányfizetést is választhat. Az átalánydíj befizetésével teljesül a gépjármű tartozékaként azonosítható termékdíjköteles termékek (akkumulátor, egyéb kőolajtermék, gumiabroncs, elektromos, elektronikai berendezés) utáni termékdíj-kötelezettség. Az átalány választása nem kötelező, a kötelezett eljárhat az általános szabályok szerint is, külön-külön meghatározva az egyes termékdíjköteles tartozékok tömegét.
Az átalányszabály tekintetében gépjárműnek minősül:

  • Gépkocsi és más gépjármű (elsősorban személyszállításra tervezett) beleértve akombi típusú gépkocsit és a versenyautót is (8703 vámtarifaszám), kivéve a speciálisan, havon való közlekedésre tervezett járműveket,golfkocsikat és hasonló járműveket (8703 10 alszám).
  • Motorkerékpár (8711 vámtarifaszám), kivéve a segédmotorral felszerelt kerékpárt és az oldalkocsit.

Nem került az átalánnyal érintett körbe – egyebek mellett – a vontató, a 10 vagy annál több személy szállítására alkalmas gépjármű és az áruszállító gépjármű.

Átalányfizetés esetén csak a kibocsátott gépjármű HR alszámát (azaz a „vámtarifaszámát” hat számjegyig) és darabszámát kell nyilvántartani és bevallani, a termékdíjköteles alkotórészek tömegét nem. A bevallás a negyedéves bevallási nyomtatvány külön lapján teljesíthető. A díjtétel a HR alszámtól függően 4000-7000 Ft/db (gépkocsi) és 1000-3000 Ft/db (motorkerékpár).

A gépjármű termékdíjátalánya – ellentétben a mezőgazdasági termelő és a csekély mennyiségű kibocsátó által fizetett átalánydíjjal – külföldre szállítás esetén visszaigényelhető.

Egyéni hulladékkezelés
Az egyéni hulladékkezelő (az érintett anyagáramról) csak évente, a tárgyévet követő év április 20-ig nyújt be bevallást. Az egyéni hulladékkezelő által tárgyév december 20-ig fizetendő előleg az érintett anyagáram után a tárgyévet megelőző év tekintetében fizetett összegének 95%-a. (Az új bevallási rend először a 2016. év kötelezettségeire érvényes, tehát a 2015. december 20-án esedékes előlegfizetésre és a 2016. január 20-ig teljesítendő bevallásra a 2015-ben hatályos szabályok vonatkoznak.)

Az éves bevallási rend következtében egyszerűsödik a hasznosítási teljesítmény bevallása. A hasznosítás adatait csak a tárgyévet követő év április 20-án kell bevallani, amikor már ismert az éves hasznosított mennyiség és minden hasznosítási igazolás a kötelezett rendelkezésére áll. (A módosítás értelmében a hasznosítási igazolásokat legkésőbb a tárgyévet követő év március 31-ig kell kiállítani.)

Csomagolószer: díjtételek
TERMÉKDÍJKÖTELES ANYAGÁRAM Díjtétel 2016 (Ft/kg) Minimális hasznosítási arány (%)
Műanyag csomagolószer 57 21
Társított csomagolószer (kivéve rétegzett italkarton) 57 29
Társított rétegzett italkarton 19 17
Fém csomagolószer 19 40
Papír csomagolószer 19 45
Fa, természetes alapú anyag csomagolószer 19 13
Üveg csomagolószer 19 37
Egyéb anyagú csomagolószer 57 21

Az egyéni hulladékkezelés fogalma nem módosult, az elfogadott gyűjtési módok köre nem bővült. A hasznosított mennyiséghez viszonyítva az anyagában hasznosítás minimális aránya 2016-tól 55% lesz (jelenleg 75%).
Az elektromos, elektronikai berendezés kategóriáiban – néhány kivétellel – emelkednek az egyéni hulladékkezelés képletének qáhksz összetevői (állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet országos átlagos teljesítési hányada).

Fogalmak

A Ktdt. 2016. január 1-jétől tartalmazza az egyes csomagolószereknél mentességet megalapozó építési termék fogalmát a 305/2011/EU rendeletre hivatkozva. Ha a Ktdt. mellékletében valamely termék (pl. műanyagfólia vagy textilzsinór) esetében kivételként szerepel az „építési termék” megjelölés, a termék abban az esetben nem minősül termékdíjköteles csomagolószernek, ha megfelel az EU rendeletnek.

A Ktdt. 2016. január 1-jétől tartalmazza az egyéb vegyipari termékek termékdíja alól mentesülő kézműipari termék fogalmát: az a vegyipari termék minősül kézműipari terméknek, amely előállítása során a termék lényeges jellegét a közvetlen emberi tevékenység, megmunkálás adja.

A Ktdt. 2016. január 1-jétől tartalmazza az elektronikus barkácsgépek, szerszámok között mentesített nagyméretű, helyhez között ipari szerszám fogalmát. Ha egy elektromos, elektronikai berendezés vámtarifaszáma a Ktdt. mellékletében a barkácsgépek, szerszámok kategóriájában szerepel, és a termék megfelel a nagyméretű, helyhez között ipari szerszám fogalmának, a (teljes) termék nem termékdíjköteles. Ugyanakkor a gép, szerszám elektromos, elektronikus tartozéka, alkotórésze ebben az esetben is termékdíjköteles lehet.

Nyelvtani jellegű átalakítással módosult az alapanyagként történő felhasználás fogalma.
A csomagolás fogalma kiegészült a csomagolási hulladékról szóló kormányrendelet csomagolás fogalmának megfelelően.
A kereskedelmi csomagolószer fogalmának pontosítása egyértelművé teszi, hogy kereskedelmi csomagolószer a doboz- vagy hordópalást lezárását szolgáló záróelem.
A Ktdt. az adózás rendjéről szóló törvény hasonló fogalmai alapján meghatározza a termékdíjhiány, a termékdíj-különbözet és a termékdíj-tartozás fogalmát, és az új fogalmaknak megfelelően korrigálja a termékdíj bírsággal kapcsolatos megfogalmazásokat.
A vámtarifaszám meghatározásánál a 2658/87/EGK tanácsi rendelet áruosztályozási szabályait is figyelembe kell venni. A tarifaszám tekintetében változatlanul a 2010. január 1-jei szabályok az irányadók.
Egyes hulladékgazdálkodási fogalmak törlésre kerültek a törvényből, ezek tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényt kell figyelembe venni.

Egyéb módosítások

Az átalányfizetés választására meghatározott január 31-i határidő is jogvesztő jellegű.
Az egyéni hulladékkezelésre bejelentkezett gazdálkodó a választott anyagáramok tekintetében a bejelentését a tárgyév folyamán nem módosíthatja.

A Ktdt. nevesíti, hogy az átvállalási szerződés nyilvántartásba vételére vonatkozó kérelmet az átvállaló fél nyújthatja be. A pontosítás a gyakorlatban nem jár változással, mert összhangban van a szerződő felek korábbi általános gyakorlatával.
Visszaigényelhető a (nem kereskedelmi) csomagolás alkotórészeként forgalomba hozott záróelem kereskedelmi csomagolószerként megfizetett termékdíja.

Amennyiben a közhasznú szervezet, állami, önkormányzati szerv papírkiadvány előállítását nem közvetlenül a nyomdától rendeli meg, a közvetítő szolgáltatónak a termékdíjmentességről szóló nyilatkozathoz be kell szereznie a közhasznú szervezet, állami, önkormányzati szerv nyilatkozatát arról, hogy a termék a szerv alapfeladata körében kiadott kiadvány, időszaki lap.
Nem termékdíjköteles termék gyártására, összeszerelésére is létesíthető ipari termékdíj raktár, ha a tevékenység során az egyéb termékbe egy termékdíjköteles terméket alkotórészként, tartozékként építenek be.

Az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezettől jogosulatlanul igénybe vett támogatás esetén, illetve az egyéni hulladékkezelésben szabálytalanul elszámolt teljesítmény esetén a bírság tekintetében fizetési könnyítés, mérséklés vagy elengedés nem alkalmazható.

A termékdíj késedelmes megfizetése, megállapított termékdíjhiány, illetve jogosulatlanul igénybe vett támogatás esetén – az adózás rendjéről szóló törvény szerinti – késedelmi pótlékot kell fizetni.

A honlapon található tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az ÖKO-Pack Kft. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést azonban kifejezetten megtiltja.